top of page

De Digitale Tachograaf 

 

Wat is wettelijk vereist?

 

Sinds mei 2006 dienen alle van een nieuw kenteken

voorziene voertuigen voor goederenvervoer zwaarder

dan 3,5 ton en voertuigen voor vervoer van meer

dan 9 passagiers, inclusief de bestuurder, te zijn uitge

-rust met een digitale tachograaf, overeenkomstig

Regeling (EC) Nr. 561/2006.

 

Alle voertuigdata afkomstig van digitale tachografen en bestuurdersdata van bestuurderskaarten moeten worden gearchiveerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Per bedrijf moet er minstens één bedrijfskaart beschikbaar zijn en elke bestuurder die in een rijdt met een digitale tachograaf moet een eigen bestuurderskaart hebben. De regelgeving voor de geldigheid van de kaart en voor de termijnen voor archivering verschillen per land en moet als  zodanig worden aangehouden.

Volgens Regeling (EC) Nr. 561/2006, Regeling (EEC) Nr. 3821/85 en Regeling (EC) Nr. 1360/2002   zijn de volgende specifieke bepalingen van toepassing:

 

 • Het voertuigkenteken van alle voertuigen met een nieuw kenteken moet in de digitale tachograaf worden ingevoerd door een erkende werkplaats en binnen 14 dagen na afgifte van het kenteken;

 • De bestuurderskaart-data moet worden gedownload en minstens een per 28 dagen elektronisch worden gearchiveerd;

 • De voertuigdata vanaf digitale tachografen moet worden gedownload en minstens eens per 90 dagen elektronisch worden gearchiveerd;

 • De wagenparkbeheerder van het bedrijf moet de gedownloade data contoleren en zorgdragen dat de rij- en rusttijden inderdaad worden aangehouden. Wanneer er sprake is van overtredingen, dient hij de bestuurder te informeren te waarschuwen.

 • Om een zo hoog mogelijk niveau aan data-zekerheid te verkrijgen, moet van het data-archief regelmatig een back-up worden gemaakt die op een afzonderlijke schijf moet worden opgeslagen;

 • Alle voertuig- en bestuurdersdata moet voor een periode van 1 jaar worden opgeslagen en desgevraagd worden aan de autoriteiten ter controle worden overhandigd;

 

 

Overtredingen

 

Het merendeel van alle overtredingen welke worden begaan met betrekking tot het arbeidstijdenbesluit-vervoer (o.a. rij- en rusttijden)  hebben vaak te maken met bedieningsfouten van de digitale tachograaf of vanwege het feit dat de gecompliceerde wetgeving toch niet helemaal bekend is bij uw chauffeur. Dit is voor zowel hen, als voor u als ondernemer een doorn in het oog, want we merken maar al te vaak dat we pas worden ingeschakeld als de

controle reeds heeft plaatsgevonden en de (hoge) boetes zijn geschreven. 

 

 

Digitaal Toezicht

 

 

De ILenT (Inspectie Leefomgeving En Transport) is dit jaar gestart met digitaal toezicht, wat inhoudt dat bedrijven de data van de digitale- tachografen en chauffeurskaarten digitaal aan dienen te leveren. Indien blijkt dat er data mist van een voertuig of van een bestuurder, kost dit

€ 4400,00 per dag per voertuig en per bestuurder. De inspectie controleert een periode van 30 aaneengesloten dagen en mag één jaar terug kijken in uw database. Daarnaast wordt er gekeken naar de bestuurdersover-tredingen en of u een verbetertraject heeft opgezet om deze bestuurdersovertredingen te voorkomen. Ook hier kunnen serieuze boetes uit voort komen.

 

 

Analyse

 

Laat ons een risico-analyse voor u maken!

 

Met onze analyse software controleren wij of er in uw database hiaten voorkomen en/of uw chauffeurs (vaak onbewust) overtredingen maken waar u als ondernemer geen weet van heeft. Helaas blijkt uit de praktijk dat er serieuze boetes worden opgelegd welke volgens ons voorkomen hadden kunnen worden. Door hier preventief mee om te gaan, zijn wij ervan overtuigd dat u deze overtredingen kunt reduceren.

De analyse kost éénmalig € 49,00 excl. BTW. Na onze analyse weet u waar u aan toe bent. Onze constateringen zullen we bij u op locatie met u doornemen. Er zitten geen addertjes onder het gras. Het enige wat we van u vragen is of we op basis van de constateringen advies mogen geven om er zo zorg voor te dragen dat u voortaan overtredingen en dataverlies/ hiaten in uw systeem voor kunt zijn.

 

 

 

Rij- en rusttijden

 

Rij- en rusttijden vrachtauto en touringcar (Vo. (EG) nr. 561/2006)

 

Dagelijkse rusttijd

 • Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust

 • Mag gesplitst worden in 2 perioden

  • 1e minimaal 3 ononderbroken uren

  • 2e minimaal 9 ononderbroken uren

 • Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, en minder dan 11 uur (max. drie maal tussen tussen twee wekelijkse rusttijden)

 • Meervoudige bemanning: minimaal 9 uur (periode 30 uur), 1e uur facultatief (wanneer 2e bestuurder binnen 1 uur wordt toegevoegd, geldt voor beiden vanaf aanvang van ieders werkzaamheden de periode van 30 uur)

 

Wekelijkse rusttijd

 • Normaal: periode van 45 uur aaneengesloten rust

 • Verkorte wekelijkse rust: minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits compensatie voor einde derde week en bloc)

 • In periode van twee weken 2 x een normale wekelijkse rusttijd, of 1 normale en 1 verkorte wekelijkse rusttijd

 • Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd aan te vangen

 

Dagelijkse rijtijd

 • Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)

 • Normaal: maximaal 9 uur-Maximaal 2 x per week: 10 uur

 

Ononderbroken rijtijd

 • Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten

 • Mag worden vervangen door onderbreking van 15 minuten, gevolgd door één van 30 minuten (totaal minimaal 45 minuten)

 

Wekelijkse rijtijd

 • Mag niet meer bedragen dan 56 uur

 

Twee wekelijkse rijtijd

 • Mag niet meer bedragen dan 90 uur

 

 


 

Arbeidstijdenbesluit

 

 

Verordening (EG) 2002/15De 48-urige werkweek komt voort uit de Europese richtlijn 2002/15/EG (arbeidstijdenrichtlijn wegvervoer). In Nederland zijn de regels uit de richtlijn opgenomen in nationale wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. De 48-urige werkweek is van toepassing op bestuurders van voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

De 48-urige werkweek betekent dat een (beroeps)chauffeur in het goederen- en personenvervoer een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur heeft. De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd wordt berekend over een aaneengesloten periode van 26 weken. Daarbij is een arbeidstijd van 60 uur per week de absolute bovengrens.

Toepassing regeling
De regeling geldt voor (beroeps)chauffeurs die werkzaam zijn in het wegvervoer en op een voertuig rijden met een laadvermogen van meer dan 500 kg. In de Europese Commissie is tevens het besluit genomen over de 48-urige werkweek voor de zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Dit besluit leidt direct tot een 48-urige werkweek voor de zzp’ers met terugwerkende kracht vanaf maart 2009.
NB: de rij- en rusttijden gelden voor iedereen natuurlijk wel!

 

Arbeidstijd

Met arbeidstijd wordt de periode bedoeld tussen het begin en het einde van werk, waarin de werknemer op het werk is of ter beschikking staat van de werkgever en de werknemer zijn taken of activiteiten uitvoert. Deze activiteiten zijn met name:

- rijden;
- laden en lossen;
- toezichthouden op het in- en uitstappen van passagiers;
- schoonmaken en technisch onderhoud;

- alle andere werkzaamheden om de veiligheid van het voertuig, de lading of de passagiers te verzekeren, dan wel om te voldoen aan de wettelijke of bestuursechtelijke verplichtingen die direct met het specifieke vervoer in kwestie verband houden met inbegrip van toezicht op het laden en lossen, afwikkeling van administratieve formaliteiten bij de politie, de douane, de immigratieautoriteiten, enzovoorts.Onder arbeidstijd vallen ook de periodes waarin de werknemer niet vrijelijk over zijn tijd kan beschikken en op de werkplek moet blijven, gereed om aan het werk te gaan, en daarbij belast is met bepaalde aan die dienst verbonden taken. Hier gaat het vooral om wachttijden bij laden of lossen wanneer vooraf niet bekend is hoe lang dit gaat duren. Vooraf wil zeggen: vóór het vertrek of net vóór het daadwerkelijk begin van de betreffende periode.

Pauzes, rusttijden en beschikbaarheidstijd worden niet meegerekend als arbeidstijd.

NB: het begrip arbeidstijd in de richtlijn en in het Arbeidstijdenbesluit-vervoer is niet hetzelfde als het begrip (betaalde) diensttijd in de zin van een CAO. Beschikbaarheidstijd komt in beginsel wel in aanmerking voor betaling, maar wordt buiten beschouwing gelaten bij het optellen van de arbeidsuren voor de bepaling van de maximale en gemiddelde arbeidstijd. 

Beschikbaarheidstijd

Met beschikbaarheidstijd (voorziene wachttijd) worden andere perioden dan pauzes of rusttijden bedoeld. De werknemer hoeft niet op de werkplek aanwezig te zijn, maar moet wel beschikbaar zijn om gehoor te geven aan eventuele oproepen om de rit te beginnen of te hervatten of andere werkzaamheden uit te voeren.

Beschikbaarheidstijd is bijvoorbeeld de periode waarin de werknemer met het voertuig op een veerboot of trein aanwezig is. Ook de wachttijden aan de grenzen worden gezien als beschikbaarheidstijd. Bij beschikbaarheidstijd kan de duur vooraf bekend zijn of niet. Is de beschikbaarheidstijd vooraf bekend, dan wordt dit niet als arbeidstijd gerekend. Is de beschikbaarheidstijd vooraf niet bekend, zoals een wachttijd voor het laden of lossen, dan wordt dit wel als arbeidstijd gerekend.

NB: de tijd, die mobiele werknemers die in een ploegendienst, gedurende de rit naast de bestuurder of in de slaapcabine doorbrengen wordt als beschikbaarheidstijd aangemerkt.

download: overtredingen overzicht

Opleidingen

Een vrachtwagenchauffeur moet beschikken over een rijbewijs C en voor het rijden met trekkeroplegger of aanhanger rijbewijs E. Tevens gelden er sinds 2009 nieuwe vakbekwaamheidsregels en geldt er een basiskwalificatie. Hier kunt u meer over lezen via onderstaande links.

Vrachtauto vereiste documenten

Een vrachtwagenchauffeur moet beschikken over een rijbewijs C en voor het rijden met trekkeroplegger of aanhanger rijbewijs E.

 

Code 95

Informatie over de vrijstelling van de code vakbekwaamheid voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vindt u onderaan deze pagina.

 

Toelichting over vervallen vrijstelling code 95 oudere beroepschauffeur

Bent u (deeltijd) beroepschauffeur en geboren voor 1 juli 1955? Dan moet u, net als jongere chauffeurs elke 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur u rijdt als beroepschauffeur. De vrijstelling code 95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 is namelijk per 1 juni 2015 vervallen. Deze code 95 toont dat u vakbekwaam bent. Zonder code 95 op het rijbewijs mag u na 10 september 2016 niet beroepsmatig als vrachtwagenchauffeur en na 10 september 2015 niet beroepsmatig als buschauffeur werken. Een aantal chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 heeft bij het verlengen van het rijbewijs de code 95 gekregen. Deze code 95 behoudt zijn geldigheid gedurende de aangegeven periode.

 

 

 

Nascholing buschauffeur voor september 2015

Bent u chauffeur van een touringcar of ov-bus? Dan moet u voor september 2015 klaar zijn met de nascholing om de code 95 tijdig (10 september 2015) te verkrijgen. Behalve als u kunt aantonen dat u minder dan 12 uur per week rijdt. Dan heeft u tot september 2016 om de nascholing af te ronden.

 

Nascholing vrachtwagenchauffeur voor september 2016

Bent u vrachtwagenchauffeur? Dan heeft u tot september 2016 de tijd voor de nascholing om tijdig (10 september 2016) de code 95 te verkrijgen. Dit geldt ook in gevallen dat u minder dan 12 uur per week rijdt.

 

Uitzondering

Rijdt u af en toe een lege bus of vrachtauto terug naar de vestiging van het bedrijf? Dan hoeft u geen nascholing te volgen. Er is dan volgens de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders geen sprake van ‘vervoer’.

Vrachtauto basiskwalificatie en nascholing

Basiskwalificatie en nascholing bij rijbewijs C én D

Rijbewijs C en D hebben ieder hun eigen basiskwalificatie. Als u onder de nieuwe regels zowel rijbewijs C als D haalt, dan heeft u dus twee aparte basiskwalificaties nodig. De nascholing hoeft niet dubbel. Heeft u zowel rijbewijs C als D, dan is 35 uur nascholing voldoende om de geldigheid van beide te verlengen. Voor meer vragen over de basiskwalificatie kunt u bij het CCV terecht.

 

Nascholing

De geldigheid van de basiskwalificatie is 5 jaar. In deze 5 jaar zal de chauffeur 35 uur aan nascholing moeten volgen, waardoor de geldigheid weer met 5 jaar wordt verlengd. Deze 35 uur mag in 1 week gevolgd worden of verspreid over de 5 jaar. Er moet in deze 35 uur tenminste 7 uur praktijktraining zitten. U kunt alleen gebruik maken van erkende opleidingen (in Nederland of in het buitenland).

 

Informatie

Voor specifieke vragen over de examens voor rijbewijs of vakbekwaamheid, vragen over vrijstelling voor onderdelen van de theorie- of praktijkexamens voor de basiskwalificatie en over het volgen van nascholing kan contact opgenomen worden met de divisie CCV van het CBR, telefoon 0900 0210.

Inspecties

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer de regels naleven. Wetgeving waarop de inspectie controleert zijn: rij- en rusttijden, gevaarlijke stoffen (ADR) en overbelading. Inspecties worden zowel langs de weg als bij de transportondernemingen zelf uitgevoerd.

Bevoegdheden ILT

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben verschillende toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden.

 

Zij mogen onder meer:

 • een vrachtauto aan de kant laten zetten en (eventueel) naar een plaats van controle begeleiden;

 • inzage vragen van documenten. Ze mogen ook documenten voor korte tijd innemen om er een afschrift van te maken;

 • maatregelen nemen en processen-verbaal opmaken;

 • monsters nemen van een lading gevaarlijke stoffen, om deze te laten onderzoeken;

 • Inspecteurs mogen hiervoor verpakkingen openmaken.

Transportinspecties

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport opereren in het hele land. Zij werken vaak samen met politie en andere opsporings- en inspectiediensten.


Bij transportinspecties wordt gekeken of:

 • de chauffeur zich houdt aan de rij- en rusttijden;

 • de chauffeur beschikt over de juiste documenten zoals een geldig rijbewijs, geldig kenteken- en APK-keuringsbewijs, geldig chauffeursdiploma, een verklaring van dienstbetrekking en een eurovignet;

 • de vervoerder in het bezit is van:- een vergunning beroepsvervoer;- andere verplichte documenten als ritmachtigingen en CEMT-vergunning;

 • de vrachtwagen volgens de regels beladen, een vrachtbrief of vrachtdocument aanwezig is en of het voertuig voldoet aan de eisen. 

 

 

Bedrijfsinspectie

Bedrijfscontroles

Jaarlijks houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport honderden onderzoeken bij transportbedrijven.
Bedrijven kunnen om verschillende redenen worden geselecteerd voor een bedrijfsonderzoek.

Bijvoorbeeld:

 • op basis van de resultaten van wegcontroles;

 • op basis van klachten;

 • op basis van verzoeken van instellingen als de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), brancheorganisaties, zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en EVO, Justitie en andere opsporingsdiensten, zoals het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD);

 • op basis van thema-acties. 

 

Bedrijfsonderzoeken zijn voor een groot deel gericht op de naleving van de Arbeidstijdenwetgeving en de loon- en gezagsverhouding tussen de ondernemer en de chauffeur. De inspecteur zal aan de ondernemer vragen om inzage in loonstaten, arbeidsovereenkomsten, verklaringen van de UWV, loonbelastingverklaringen en in de salarisadministratie. Daarnaast controleert de inspecteur of de ondernemer (nog) voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan het hebben van een vergunning beroepsgoederenvervoer (verstrekt door de NIWO).

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert tijdens bedrijfsonderzoeken ook de arbeidsomstandigheden op het bedrijf.
Als er zaken niet in orde blijken te zijn, kunnen er sancties of maatregelen volgen.

 

Beleidsregel en boetecatalogus

In de Beleidsregel Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit wegvervoer (gewijzigd op 9 mei 2012) staat beschreven in welke gevallen de ILT een boete op mag leggen bij overtredingen van rij- en rusttijden en controlemiddelen. In de boetecatalogus staan de hoogtes van de boetes vermeld. 

 

 

RDW (tachografen)

Inbouw Controle Apparaten (tachograaf)

Een tachograaf is een apparaat dat snelheid, aantal afgelegde kilometers en rustpauzes van een voertuig meet en vastlegt. In Nederland moet in vrachtwagens en bussen verplicht een tachograaf zijn ingebouwd. Wilt u bij uw bedrijf tachografen kunnen inbouwen, dan kunt u bij de RDW de zogenoemde erkenning ‘Controle Apparaten’ aanvragen. Met deze erkenning mag u tachografen inbouwen, activeren en/of repareren. In dit artikel leest u hoe u de erkenning kunt aanvragen en wat de kosten zijn.

 

Erkenning Inbouw Controle Apparaten aanvragen

 

De aanvraag van erkenning gaat als volgt:

 • U downloadt het aanvraagformulier erkenningen, bevoegdheden en of regelingen pdf, 106.307 kB .

 

 

 

 • U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier samen met de benodigde documenten (zie onder ‘documenten die u moet meesturen’) naar: RDW unit E&TPostbus 30.0009640 RA Veendam

 • De RDW beoordeelt uw aanvraag

 • Een bedrijveninspecteur maakt een afspraak en bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden. Zie hiervoor Handleiding aanvraag erkenningen bevoegdheden en of regelingen pdf, 293.43 kB. Bij goedkeuring ontvangt u een bevestigingsbrief en een factuur.

 

 

 

 • Als alles akkoord is stuurt de RDW u het besluit (dat u erkend bent voor het inbouwen tachografen)- een muurschild plus erkenningssticker (hieraan kan de klant zien datuw bedrijf bevoegd is om tachografen in te bouwen)

 • U betaalt de kosten via automatische incasso of via overschrijving (dit staat op het aanvraagformulier aangegeven).

 • U mag tachografen gaan inbouwen, activeren en/of repareren

 

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 • Uw bedrijfslocatie, apparatuur en personeel voldoen aan de eisen voor regeling erkenning Controle Apparaten.  

 

Documenten die u moet meesturen

 • (Kopie) uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 weken.

 • Afschriften van bewijs van deelname aan de cursus Controleapparaat van minimaal één medewerker.

 

Steekproef

De RDW controleert de inbouw en het periodieke onderzoek van tachografen steekproefsgewijs. Valt een voertuig binnen de steekproef, dan moet het voertuig op de werkplaats blijven. Binnen 90 minuten komt er een steekproefcontroleur van de RDW. De uitslag van de steekproef is bepalend voor het goedkeuren van de inbouw.

 

Toezicht

De RDW houdt toezicht op de bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Hiervoor brengt de RDW jaarlijks een bedrag in rekening, het zogenoemde instandhoudingstarief.  

Regelgeving controleapparaat (tachograaf)

De technische installatie-eisen van een controleapparaat (tachograaf) en de verplichting tot het monteren en gebruik ervan is geregeld in de Europese verordening 3821/85/EG. De tekst van deze Europese verordening is direct van toepassing op alle betrokkenen binnen de Europese Unie.

 

Publicaties downloaden

De diverse publicaties van de Europese verordening kunt u downloaden via een site van de Europese Unie waar wetteksten en andere openbare documenten zijn verzameld. Na openen van onderstaande bestanden kan het zijn dat u naar beneden moet scrollen om de daadwerkelijke tekst van de publicatie te lezen.

 

Het gaat om de volgende publicaties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bestanden samen vormen de inhoud van de verordening en maken deel uit van het basisdocument. 

Houd er rekening mee dat de inhoud van de diverse publicaties behoorlijk gedateerd kan zijn, maar nog steeds kan gelden voor oudere voertuigen.

 

Aanvullende nationale regelgeving

In Nederland hebben we ook te maken met aanvullende nationale regelgeving. In de Regeling Controleapparaten 2005 en de Regeling Tachograafkaarten zijn zaken geregeld die specifiek voor erkende werkplaatsen in Nederland gelden. Voornamelijk de praktische uitvoerbaarheid van regels is hierin nader uitgewerkt.

Afmelden tachograaf

U moet de inbouw van een tachograaf melden bij de RDW. U kunt deze afmelden via een provider of rechtstreeks bij de RDW via APK Webdirect.  

De RDW biedt de mogelijkheid om direct online bij de RDW afmeldingen te doen via APK Webdirect. U betaalt hiervoor het internettarief. De RDW stuurt u hiervoor apart een rekening.

 

 

 

 

Afmelden via provider

Voor het afmelden via een provider (dit is een partij die tegen betaling toegang biedt tot de RDW gegevens via het internet) is een abonnement noodzakelijk. Meer informatie kunt u opvragen bij de providers.

bottom of page